Index to Khampa & Amdo Tibetan Monastery Gonpa List 


Chinese Name Other Name Location
Aga Akel Xinlong
Anjue Kangding, Sc
Anzhang Andzom Changtai county
Babang Palpung Dege, SC
Basu Basum, Baxoi, Tongkha Changdu, TT
Baili Beri gompa Ganzi SC
Baiyu Palyul, Pelyul, Peyul Baiyu county, SC
Baiya Pewar Dege SC
Bangpu Bom Daocheng, SC
Changdu Qamdo, Jampaling, Qambaling Changdu, TT
Changtai Chamtai Derge, SC
Chonggu Daocheng (Dabpa)
Cuopu Bathang, SC
Dajin Dargye Wenduo
Dengqing Dege SC
Gatuo Kagtuo, Katok Hepo village, Baiyu county,  SC
Gaduo Kathog Hebo county
Gama Garma Changdu, TT
Ganzi Gardze Ganzi SC
Gao'er  Kazhi Gonpa Kangding, SC
Gengqing Gonchen Gompa Dege SC
Gongga Xia (Lower) Miya Gongka Liuba village, Kangding, SC
Gonggaling Kungaling monastery Dabpa (Daocheng), Sc
Guihua Songzanlin (Ganden Sumtsanling) Monastery Zhongdian, YN
Huiyuan Garthar Dawu, SC 
Jire Xinlong
Jinlong  Danba, SC
Labulen Labrang Xiahe, GS
Larong Larung Gar, Larongka Seda, SC
Leiwuqi Riwoche Leiwuqi, Changdu, TT
Lenggu Lithang, SC
Lingque Tunyingchho Dawu SC
Lithang Ganden Tubchen Chokhorling Lithang, SC
Longrong  Derong, SC
Manchen Meisu, Derge, SC
Nanwu Kangding, Sc
Nanzhong Namdzong Qinghai?
Nixi Mishe Xinlong SC
Niya Dabpa (Daocheng), SC
Qike Dokhor Changtai
Sangpi  Sampiling Gompa, or Gyarong monastery Xicheng, Ganzi, SC
Saizong Tredzong QH?
Tagong Lhagang Kangding SC
Ta'er Kumbum Haidong, QH
Tongkha Basum Changdu TT
Tumu Lamo Xinlong SC
Wenjia Wingkya Monastery Derong, Sc
Xiangcheng  Chaktreng Gompa Xicheng, Ganzi, SC
Xiongdeng Yangteng Gompa or Xiongden Lamasery Daocheng, SC
Yazer Manigange, Dege, SC
Zhalang  Daocheng, Sc
Zhama Shama, Baiyu, SC
Zhigong Drigung Monastery Daocheng, SC
Zhuqing Dzogchen Dege SC?
Zhongsha Dzongsar Dege SC
Zizhu Zezhol Monastery Dingqing, Chamdo, TT

TT-Tibet, SC-Sichuan, GS-Gansu, YN-Yunnan, QH-Qinghai
 

Home              Tibet & Kham Tour                 Aviation Service             Other Area Tour
 
Kham Index            Kham Monastries           Khampa Towns           Kham Attractions          Kham Festivals


E-mail: tour@camptour.com                                          contacting information


Developed by Panda Travel & Tour Consultant (PTTC)